การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH

2023-01-26

การเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH มีรายละเอียดดังนี้

PublicationFee1.jpg 

PublicationFee2.jpg