ผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าพิจารณาตีพิมพ์ สามารถศึกษารายละเอียดของวารสารได้ที่ About the Journal และศึกษาการส่งบทความได้ที่่ Author Guidelines โดยผู้ส่งบทความจะต้องสมัครสมาชิกวารสารก่อนได้ที่ register ในการตีพิมพ์มีค่าใช้จ่ายตามประกาศนี้ (ประกาศการเก็บเงินค่าดำเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH)