การออกแบบและสร้างระบบวัดดัชนีมวลกาย (BMI) อัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

  • รัตนสุดา สุภดนัยสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ธีรถวัลย์ ปานกลาง
  • จุรีพร ศรีชุมแสง
Keywords: ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ดัชนีมวลกาย(BMI), เครือข่ายอินเทอร์เน็ต, ไมโครคอนโทรลเลอร์

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบวัดดัชนีมวลกายอัตโนมัติแสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่สามารถทำได้ ง่าย  มีความถูกต้อง และราคาไม่แพง  ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว ประกอบด้วย ไมโครคอนโทรลเลอร์ Node Mcu V.2 ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เซนเซอร์อัลตราโซนิค (Waterproof Ultrasonic Module JSN-SR04T) ทำหน้าที่วัดระยะส่วนสูง ร่วมกับโหลดเซลล์ (Load Cell) ซึ่งทำหน้าที่ชั่งน้ำหนัก โดยผลการวัดน้ำหนักจากโหลดเซลล์และระยะส่วนสูงที่ได้จากเซนเซอร์อัลตราโซนิคจะถูกส่งไปประมวลผลและวิเคราะห์ค่า BMI แสดงผลและแปลความหมาย จากผลการทดสอบระบบโดยอาสาสมัครชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 21-24 ปี จำนวน 20 คน พบว่า ระบบสามารถวัดระยะส่วนสูงได้ตั้งแต่  0 - 200  เซนติเมตรมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างโดยเฉลี่ย 1.32% เมื่อเปรียบเทียบค่าความสูงที่วัดได้จากสเกลวัดส่วนสูงมาตรฐานสเกล 0 - 200 cm และวัดน้ำหนักได้ตั้งแต่ 0 - 200 กิโลกรัม มีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างโดยเฉลี่ย 0.43% เมื่อเปรียบเทียบค่าน้ำหนักที่วัดได้จากเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอล ยี่ห้อ Thai Sports EXEO รุ่น EB9360 ซึ่งสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย และคำนวณค่า BMI อัตโนมัติ ได้ในเครื่องเดียวและ สามารถใช้เป็นเครื่องมือคัดกรองเพื่อระบุผู้ทีมีน้ำหนักเกิน หรือภาวะอ้วนและผู้ที่มีน้ำหนัก ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานในผู้ใหญ่ที่อายุ ปี 20 ปีขึ้นไป ทำให้ทราบถึงอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ และตรวจสอบภาวะไขมัน รวมถึงความอ้วนได้

Published
2019-12-26