ระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย NETPIE

  • รัตนสุดา สุภดนัยสร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ธีรถวัลย์ ปานกลาง, วีรพล วงค์บุดดี

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบควบคุมการเปิด-ปิดหลอดไฟผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยใช้ NETPIE เป็น
เว็บเซิร์ฟเวอร์ ในการควบคุมการเปิด – ปิดหลอดไฟภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกส์ (ห้อง 993) อาคารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ Node McuV.2 ทํา
หน้าที่ประมวลผลข้อมูล รับส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร-เน็ต Relay 4 channel Input ใช้ไฟเลี้ยง 5V/1A 4 Output
ร่วมกับสวิตช์ 2 ทางทําหน้าที่เป็นสวิตช์เปิด-ปิดอุปกรณ์ให์แสงสว่างและเซนเซอร์ PZEM-004Tทําหน้าที่วัดกระแส
แรงดันไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า ของอุปกรณ์ให้แสงสว่าง แสดงผลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จากผลการทดสอบระบบพบว่า
ระบบสามารถควบคุมการเปิด- ปิด และแสดงสถานะ การเปิด-ปิดของหลอดไฟภายในห้องปฏิบัติการฟิสิกส์และอิเล็กทรอนิกสผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ทั้งหมด 39 ดวงโดยไม่มีผลกระทบต่อระบบเปิด-ปิดหลอดไฟที่มีอยู่เดิมภายในห้องปฏิบัติซึ่งใช้สวิตช์และจากการเปรียบเทียบการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าของหลอดไฟด้วยแคมป์มิเตอร์ยี่ห้อUNI-T รุ่น UT210E กับ
เซนเซอร์วัดกระแสไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบควบคุมพบว่า หลอดไฟทั้งหมดภายในห้องจํานวน 39 ดวง ใช้กระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น
16 แอมแปร์ เมื่อเปิดพร้อมกันทุกดวง เฉลี่ยหลอดไฟ 1 ดวง ใช้กระแสไฟฟ้า 0.4 แอมแปร์โดยค่าที่วัดได้มีค่าเท่ากับค่ากระแส
ที่วัดได้จากแคลมป์มิเตอร์ยี่ห้อ UNI-T รุ่น UT210E

Published
2018-06-30