การใช้แสงไฟแอลอีดีเพื่อล่อจับหมึกกล้วยของการประมงพื้นบ้าน

  • อนุรักษ์ เกษวัฒนากุล, สุนันทศักดิ์ ระวังวงศ์

Abstract

งานวิจัยนี้นําเสนอการใช้แสงไฟแอลอีดีในการทําประมงหมึกกล้วยของชาวประมงพื้นบ้าน ในการทําวิจัยจะทําการเลือกหลอดไฟหรือโคมไฟแอลอีดีแสงสีเขียว ที่มีการจําหน่ายอยู่ทั่วไป มาทําการทดลองเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ เพื่อหาค่าของอุณหภูมิน้ําหนัก และความสว่างต่อกําลังไฟฟ้าที่ใช้เพื่อนําผลมาวิเคราะห์และเลือกใช้ทดแทนหลอดไฟฟ้าแสงสีเขียวประเภทเก่าของชาวประมงพื้นบ้าน ผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า สปอร์ตไลท์แอลอีดี50 วัตต์ให้ผลที่ดีที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดแอลอีดีประเภทอื่นๆ และเมื่อนํามาติดตั้งทดแทนหลอดไฟฟ้าประเภทเก่าบนเรือประมงพื้นบ้านในการทดลองทําประมงในพื้นที่จริง เปรียบเทียบกับเรือรูปแบบเก่า พบว่า มีปริมาณค่าเฉลี่ยของหมึกกล้วยที่ได้ต่อปริมาณการใช้กําลังไฟฟ้าจริงที่ 17.58 กรัมต่อวัตต์ เพิ่มขึ้นคิดเป็น 244.71 เปอร์เซ็นต่และให้ผลตอบแทนรวมหลังจากหักค่าใช้จ่ายใน 1 ปีเพิ่มขึ้นกว่าเรือรูปแบบเก่า คิดเป็น 10.10 เปอร์เซ็นต์

Published
2017-12-27