ระบบควบคุมการเปิดและปิดไฟแสงสว่างอัตโนมัติโดยใช้การประมวลผลภาพด้วยอัลกอริทึม YOLO

  • วีระพงศ์ ทองสา Valaya Alongkorn Rajabhat University under royal patronage
  • ศิลปชัย กลิ่นไกล , ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช, ภุมรินทร์ ทวิชศรี
Keywords: YOLO algorithm, Webcam camera, Confidence score

Abstract

บทความนี้ได้นำเสนอการสร้างชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดและปิดไฟแสงสว่างแบบอัตโนมัติสำหรับการเปิดและปิดไฟแสงสว่างตามบริเวณโถงทางเดิน โดยใช้การประมวลผลภาพด้วยอัลกอริทึม YOLO การทำงานของชุดอุปกรณ์ควบคุมการเปิดและปิดไฟแสงสว่างแบบอัตโนมัติจะใช้กล้องเว็บแคมร่วมกับคอนโทรลเลอร์บอร์ด Raspberry Pi ในการตรวจจับภาพ และทำการวิเคราะห์ความเหมือนของบุคคลภายในภาพด้วยอัลกอริทึม YOLO โดยพิจารณาการระบุภาพตัวบุคคลที่ค่าความเหมือนของบุคคล (Confidence score) ที่ช่วง 0.35-1 ในการทดลองได้ทำการตั้งเวลาการทำงานของระบบในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ถึง 20.30 น. จากการทดลองพบว่า เมื่อมีบุคคลเข้ามาในบริเวณพื้นที่ในช่วงระยะทางการตรวจจับภาพบุคคลตั้งแต่ 2-19 เมตร จากตำแหน่งของตัวกล้องเว็บแคม ชุดอุปกรณ์สามารถทำการเปิดและปิดไฟแสงสว่างแบบอัตโนมัติได้และระบบมีความเสถียรภาพซึ่งมีค่าความเหมือนของบุคคลอยู่ในช่วงที่กำหนดไว้ นอกจากนี้การตรวจจับภาพบุคคลที่ระยะทาง 20 เมตร ระบบยังคงสามารถทำงานได้ในบางครั้ง เนื่องจากตรวจจับภาพและการระบุภาพตัวบุคคลมีความเสถียรภาพลดลงโดยมีค่าเฉลี่ยค่าความเหมือนของบุคคลต่ำกว่า 0.35

Published
2022-12-09