การพัฒนาต้นแบบปลั๊กไฟอัจฉริยะสำหรับการตรวจสอบและ จัดการพลังงานไฟฟ้าในบ้านอัจฉริยะ

บทความนี้เป็น บทความเชิงการทดลอง

  • ธนกฤต จินดาศรี BSRU
  • ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ, รัตนสุดา สุภดนัยสร
Keywords: ปลั๊กไฟอัจฉริยะ, ระบบควบคุมไฟฟ้า, อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

Abstract

บทความนี้นำเสนอการพัฒนาต้นแบบปลั๊กไฟอัจฉริยะสำหรับช่วยแก้ปัญหาในการตรวจสอบการใช้งานและ           การจัดการพลังงานซึ่งเชื่อมต่อกับเว็บแอปพลิเคชัน SMARTPLUG ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการบันทึกข้อมูลค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้าและระยะเวลาการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าในแต่ละปลั๊ก โดยจะสามารถควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แต่ละปลั๊กได้อย่างอิสระและจะตัดกระแสไฟฟ้าออกจากปลั๊กไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลมากกว่า 10 แอมแปร์ โดยต้นแบบปลั๊กไฟอัจฉริยะใช้เซนเซอร์กระแสไฟฟ้า PZEM-004T ตรวจวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้าและส่งข้อมูลให้ไมโครคอนโทรเลอร์ ESP32 ประมวลผลการทำงานและส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บแอปพลิเคชัน SMARTPLUG เพื่อแสดงผล

                        การทดสอบการทำงานพบว่าต้นแบบปลั๊กไฟอัจฉริยะที่พัฒนาขึ้นสามารถควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แต่ละปลั๊ก      ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงผลค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้าและค่ากำลังงานที่ใช้ของแต่ละปลั๊กได้ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัดแรงดันไฟฟ้าน้อยกว่าร้อยละ 1 ส่วนค่าเฉลี่ยการวัดค่ากระแสไฟฟ้ามีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 10 ผลการตัดกระแสไฟฟ้าออกจากเต้าเสียบเมื่อตรวจพบว่ามีกระแสไฟฟ้าไหลเกิน 10 A นั้นพบว่าสามารถทำได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

Published
2022-12-09