กังหันน้ำเติมออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อน้ำ

Aerator in water with solar energy for pond.

  • กัลยา ธนาสินธ์ Bansomdejchaopraya Rajabhat University
  • อมรรัตน์ คำบุญ, ณัฐดนัย สิงห์คลีวรรณ, สายัณ พุทธลา
Keywords: กังหันน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์, ระบบตรวจวัดระดับออกซิเจนในน้ำ

Abstract

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบกังหันน้ำเติมออกซิเจนพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อน้ำ โดยมีหลักการใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งพลังงานขับเคลื่อนกังหันน้ำให้สามารถเติมออกซิเจน และสร้างระบบวัดปริมาณออกซิเจนโดยใช้เซนเซอร์ตรวจวัดปริมาณออกซิเจน (Do-Sensor) และเทียบค่ากับเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนมาตรฐาน (Do- Meter 450) ซึ่งกังหันน้ำจะทำงานตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. และจะควบคุมการ เปิด-ปิด กังหันน้ำโดยตั้งเวลาการทำงานไว้ 3 ช่วงเวลา คือ 08.00 - 10.00 น., 11.00 - 13.00 น. และ 14.00 - 16.00 น. และเวลาปิดคือ 10.00 - 11.00 น., 13.00 -14.00 น. และ 16.00 น. เป็นต้นไป ผ่านการตั้งเวลาด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์โดยควบคุมการทำงานได้ทั้งระบบอัตโนมัติและจากผู้ใช้งานผ่านแอพพลิเคชั่น Bluetooth Terminal เพื่อบันทึกค่าปริมาณออกซิเจนในน้ำในหน่วย มิลลิกรัม/ลิตร (mg/L) ไว้บน SD-Card ทุก ๆ 20 นาที โดยสถานที่ในการบันทึกข้อมูลการทดลองคือบ่อน้ำ ณ วัดหทัยนเรศวร์ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี การเก็บข้อมูลใช้ระยะเวลา 10 วัน พบว่าปริมาณออกซิเจนในน้ำก่อนติดตั้งกังหันน้ำมีค่าเฉลี่ย 4.13 มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณออกซิเจนในน้ำเมื่อติดตั้งกังหันน้ำในบ่อน้ำแล้วพบว่าปริมาณออกซิเจนมีค่าเฉลี่ย 5.46 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบค่าก่อนและหลังการติดตั้งจะพบว่าปริมาณออกซิเจนในน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.33 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเครื่องต้นแบบนี้สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับเครื่องมาตรฐาน

Published
2022-12-09