การเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิคการจัดเรียงสัญญาณแคเรียร์หลายระดับจากผลกระทบที่มีการฉีดฮาร์มอนิกอันดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิงบนอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิงคาปาซิเตอร์

Performance Comparison of Multi-Level Carrier Signaling Techniques from the Effect of Third-Order Harmonics Injection in the Reference Signal on a Five- Level Inverter Flying-Capacitor.

  • สถิตย์พร เกตุสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Keywords: คำสำคัญ : อินเวอร์เตอร์ 5 ระดับ พิดับบลิวเอ็ม ฮาร์มอนิกอันดับที่ 3

Abstract

บทความนี้นำเสนอการการเปรียบเทียบสมรรถนะเทคนิคการจัดเรียงสัญญาณแคเรียร์หลายระดับจากผลกระทบที่มีการฉีดฮาร์มอนิกอันดับที่ 3 ในสัญญาณอ้างอิงบนอินเวอร์เตอร์ 5 ระดับชนิดฟลายอิงคาปาซิเตอร์ เทคนิคการพีดับบลิวเอ็มที่นำมาเปรียบเทียบ คือ APCO (Alternative Phase Carrier Overlap Pulse Width Modulation) IPD (In-Phase Disposition) POD (Phase Opposite Disposition) และ APOD (Alternative Phase Opposite Disposition) โดยทดสอบบนอินเตอร์ 5 ชนิดฟลายอิงคา-ปาซิเตอร์ (Flying Capacitor Inverter, FCI) ขณะจ่ายโหลด R-L ซึ่งการทดสอบจะดำเนินการจำลองและสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ผลที่ได้นำมาคำนวณและแสดงค่า THDV ของแรงดันด้านออกระหว่างสายโดยมุ่งศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการจัดเรียงแคเรียร์หลายระดับจากกระทบที่มีการฉีดฮาร์มอนิกอันดับที่ 3 เข้าในสัญญาณอ้างอิง (Harmonic Injection Pulse Width Modulation, HIPWM) ซึ่งเทคนิค IPD ให้ผลด้าน THDv ต่ำที่สุด

Published
2022-12-09