Return to Article Details การออกแบบอุปกรณ์ไมโครสมาร์ทกริดสำหรับแหล่งจ่ายกำลังงานไฟฟ้าทางเลือกส่งข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตสรรพสิ่งระยะทางไกลด้วยเทคโนโลยี LoRa Download Download PDF