ระบบติดตามข้อมูลกระแสน้ำแบบเวลาจริงจากทุ่นแบบเคลื่อนที่

  • อนันต์ ผลเพิ่ม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • อนุชา พิพิธ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
  • สุชัยศรี ไลออน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วิธวัช ตั้งตรงไพโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
  • อภิรักษ์ จันทร์สร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ชัยพร ใจแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • จิตราภรณ์ ฟักโสภา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สุชาย วรชนะนันท์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Abstract

ระบบติดตามข้อมูลกระแสน้ำในปัจจุบันถูกใช้เพื่อการวัดคุณภาพน้ำ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นการใช้ทุ่นที่มีระบบวัดคุณภาพน้ำ ณ จุดที่ต้องการทดสอบ ซึ่งถ้าหากจะทดสอบหลายจุดจะต้องเพิ่มจุดทดสอบจำนวนมาก และเกิดความยุ่งยากในการดูแลรักษา จากปัญหาข้างต้น งานวิจัยนี้ได้ทำการออกแบบระบบติดตามข้อมูลกระแสน้ำจากทุ่นลอย แบบปล่อยลอยตามกระแสน้ำ ซึ่งจะใช้งานได้ครอบคลุมพื้นที่ได้มากขึ้นกว่าการใช้ทุ่นฝังสมอ โดยมีการออกแบบอุปกรณ์เซนเซอร์ตรวจวัดน้ำแบบพื้นฐาน ที่สามารถใช้งานได้ขณะทุ่นเคลื่อนที่ ได้แก่ อุณหภูมิ ความขุ่นของน้ำ ลักษณะของคลื่น และมีระบบติดตามตำแหน่ง ซึ่งออกแบบระบบให้ส่งข้อมูลเซนเซอร์แสดงผลบนเว็บแอปพลิเคชันตามคาบเวลาแบบเวลาจริง โดยใช้เทคโนโลยีลอราเป็นตัวติดต่อสื่อสารระหว่างทุ่นและเกตเวย์ที่ติดตั้งตามจุดต่าง ๆ และใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นตัวกลางในการส่งข้อมูลมาที่เครือข่ายหลักในการจัดเก็บลงในฐานข้อมูล

Published
2022-12-09