การพัฒนาเครื่องอัดขวดพลาสติกและกระป๋องเหลือใช้ของชุมชนระบบกึ่งอัตโนมัติ

Development on Semi-Automated Plastic Bottle and Cans Compression Machine for Community

  • กฤษณ์ชาคริตส ณ วัฒนประเสริฐ Phranakhon Rajabhat University
  • กุสุมา ผลาพรม, อภิสิทธิ์ อุปกิจ, สุทัศน์ ดอนภูมา, สินีนาถ สงวนศรี, พัฒนพงษ์ สุหญ้านาง, วริศ เดชะรินทร์
Keywords: เครื่องอัดขวดพลาสติกและกระป๋อง, ระบบกึ่งอัตโนมัติ, ชุมชน, Plastic bottle and cans compression machine, Semi-automatic system, Community

Abstract

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมระหว่างคณะผู้วิจัยกับชุมชนหมู่บ้านถนนโค้ง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์สภาพเครื่องอัดขวดพลาสติกและกระป๋องเหลือใช้ของชุมชน 2) เพื่อพัฒนาเครื่องอัดขวดพลาสติกและกระป๋องเหลือใช้ของชุมชนระบบกึ่งอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้มากขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายของเครื่องอัดความพลาสติกและกระป๋องเหลือใช้ของชุมชน ผลการวิจัยพบว่าขนาดที่สามารถอัดขวดพลาสติกมีประสิทธิภาพสูงสุด คือขวดพลาสติกปริมาณ 550 มิลลิลิตร ขนาดความสูงก่อนบีบ 23.0 เซนติเมตร เวลาที่ใช้ในการอัด 2.81 วินาที ขนาดความสูงหลังบีบ 1.8 เซนติเมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การยุบตัวเท่ากับคิดเป็นร้อยละ 92.71  และขนาดที่สามารถอัดกระป๋องมีประสิทธิภาพสูงสุด คือกระป๋องปริมาณ 320 มิลลิลิตร ขนาดความสูงก่อนบีบ 14.5 เซนติเมตร เวลาที่ใช้ในการอัด 2.25 วินาที ขนาดความสูงหลังบีบ 5.0 เซนติเมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์การยุบตัวร้อยละ 65.52 ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ในระดับคุณภาพดี และสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตเครื่องอัดขวดพลาสติกและกระป๋องเหลือใช้จากราคาท้องตลาดราคาเครื่องละ 10,154 บาท ลดต้นทุนเหลือเพียง 7,700 บาทต่อเครื่อง คิดเป็นร้อยละ 24 ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งด้านการใช้งานและการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายให้กับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

This research is a participatory research between the research team and Thanon Khong village community at Chai Badan District, Lopburi. The objectives are to: 1) analyze the condition of plastic bottle and cans compression machine for the community, 2) develop a semi-automated plastic bottle and cans compression machine for the community in order to increase the efficiency of use and save more space, and 3) compare the cost of plastic compressions and community waste cans. The research results found that the size of a plastic bottle that could be compressed the most efficient was 550 ml. and 23.0 cm. height before compression, within the compression time of 2.81 seconds it had been reduced to 1.8 cm. height, a 92.71 percent of the collapse; and for the can size that can be canned with maximum efficiency is 320 ml. at the height of 14.5 cm. before squeezing, within the compression time of 2.25 seconds, it had been reduced to 5.0 cm. height, a 65.52 percent of the collapse. This experiment passed the specific criteria of good quality level. Moreover, it can reduce the cost of production of plastic bottle and cans compression machines from the market price of 10,154 to 7,700 baht per device, a 24 percent of reduction.  This is beneficial for both usage and cost reduction for the community effectively.

Published
2022-12-09