เครื่องหั่นขมิ้นชันเพื่อประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

  • สกล นันทศรีวิวัฒน์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษา คระเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Keywords: เครื่องหั่น, ขมิ้นชัน, การแปรรูป

Abstract

การวิจัยครั้งนี้เป็นการออกแบบและสร้างเครื่องหั่นขมิ้นชันเพื่อประยุกต์ใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  โดยมีการประเมินความพึงพอใจ 4 ด้าน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ ลักษณะการใช้งาน ลักษณะการบำรุงรักษาและความเหมาะสมต่อการนำไปใช้งาน ผลการวิจัยได้ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 10 คน เป็นผู้ประเมินประกอบด้วย ผู้มีประสบการณ์ทางด้านงานวิจัย จำนวน 1 คน ผู้มีประสบการณ์ด้านเครื่องกล จำนวน 3 คน ผู้มีประสบการณ์ด้านไฟฟ้า จำนวน 1 คน   และเกษตรกรที่ปลูกขมิ้นชัน จำนวน 5 คน โดยใช้ขมิ้นชัน 1,000 กรัม ที่มีความเร็วรอบ 400 รอบต่อนาที ระยะความสูงของใบมีด 3 มิลลิเมตร ใช้เวลา 22 วินาที ผลการหั่นมีความหนา 2 - 3 มิลลิเมตร ที่ประเมินความพึงพอใจของเครื่องหั่นขมิ้นชันมีดังนี้ ลักษณะทางกายภาพอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ลักษณะการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ลักษณะการบำรุงรักษาอยู่ในเกณฑ์ที่มีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ส่วนความเหมาะสมด้านการนำไปใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 และมีค่าเฉลี่ยรวมของความพึงพอใจมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.54

Published
2022-06-30