การสำรวจการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

  • ภรนฤมล ทัฬหะกุลธร Silpakorn University
  • สาโรช พูลเทพ
  • คณิต เขียววิชัย
Keywords: ความพึงพอใจ, ระบบสายไฟฟ้าลงใต้ดิน, ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง, แบบสอบถาม

Abstract

บทความนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดิน (Underground power system) ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องของความปลอดภัยและประสิทธิภาพด้านระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย แบบสอบถามถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสำรวจ ซึ่งประกอบไปด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนการสำรวจความพึงพอใจ และส่วนความคิดเห็น ตามลำดับ นอกจากนั้น ข้อคำถามยังแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านภูมิทัศน์ ด้านความปลอดภัย และด้านความเสถียรของระบบส่ง - จ่ายกระแสไฟฟ้า ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง โดยเครื่องมือทางสถิติที่นำมาใช้ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และร้อยละ ผลลัพธ์ที่ได้จากการสำรวจพบว่า ประชากรมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 ซึ่งส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.39 โดยมีความพึงพอใจอยู่ใน “ระดับมากที่สุด” อีกทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลชี้ให้เห็นการกระจายตัวที่ค่อนข้างน้อยแสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผลลัพธ์ข้างต้นสามารถอนุมานได้ว่า หากมีการนำสายไฟฟ้าและสายสื่อสารลงใต้ดินจะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ รวมถึงประชากรจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นในการสัญจรและระบบไฟฟ้าจะมีความเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตได้

Published
2022-06-30