การวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการจัดหารถรางไฟฟ้าสำหรับให้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร (วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์)

  • ภัทรชนน เศขรฤทธิ์ Department of mechanical engineering, faculty of engineering and industrial technology, silpakorn university
  • สาโรช พูลเทพ
  • คณิต เขียววิชัย
Keywords: รถรางไฟฟ้า, เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน, ความเป็นไปได้ในการลงทุน, มูลค่าปัจจุบันสุทธิ

Abstract

บทความนี้เป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดหารถรางไฟฟ้า (EV shuttle bus) ขนาด 14 ที่นั่ง สำหรับให้บริการภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจากบริษัทที่จัดจำหน่ายรถรางไฟฟ้าภายในประเทศทั้งหมด 5 บริษัท ได้แก่บริษัท A, B, C, D และ E ตามลำดับ เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินพื้นฐาน (Fundamental of economic tools) ได้แก่ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV), อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of return: IRR), อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-cost ratio: BCR), ระยะเวลาคืนทุนคิดลด (Discounted payback period: DPB) และค่าใช้จ่ายตลอดอายุโครงการ (Life-cycle cost: LCC) ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบริษัท B จำกัด มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุด โดยมีค่า NPV, IRR, BCR, DPB และ LCC ผลลัพธ์เท่ากับ 265,844.42 บาท, 53.843%, 1.15 เท่า, 2.5 ปี และ 1,821,963.09 บาท ขณะที่การวิเคราะห์ความอ่อนไหว เมื่อเพิ่มค่าโดยสารเท่ากับ 3 บาท ส่งผลให้บริษัท C จำกัด มีค่า NPV ที่มากขึ้น ทำให้โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากยิ่งขึ้น

Published
2022-06-30