ผลของจำนวนตัวลูกไก่ชนที่เลี้ยงในวงคอนกรีตต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์

ผลของจำนวนตัวลูกไก่ชนที่เลี้ยงในวงคอนกรีตต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์

  • Amphol JUPAMATTA 1Agricultural program, Faculty of Science and Technology, Thepsatri Rajabhat University
  • ประมวล แซ่โค้ว
Keywords: จำนวนลูกไก่ชน, วงคอนกรีต, สมรรถภาพการเจริญเติบโต

Abstract

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกไก่ชนช่วงอายุ 0-6 สัปดาห์ที่เลี้ยงในวงคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตร ใช้ลูกไก่ชนลูกผสมเทพสตรีทั้งหมด 416 ตัว สุ่มแบ่งกลุ่มลูกไก่ตามจำนวนตัวต่อวงคอนกรีตซึ่งเป็นปัจจัยการศึกษามี 3 ทรีตเมนต์ (T) คือ จำนวน 5-9 ตัว (T1), 10-14 ตัว (T2) และ 15-19 ตัว (T3) แต่ละกลุ่มมีจำนวนไก่ 139, 139 และ 138 ตัวตามลำดับ เลี้ยงลูกไก่โดยให้แม่ไก่ดูแล ให้กินอาหารสำเร็จรูป ให้กินน้ำเต็มที่ ผลการทดลองพบว่า ปริมาณอาหารที่กินมีผลจากจำนวนตัวลูกไก่ชนโดย T1 กินอาหารมากกว่า T2 และ T3 (P<0.01) ตามลำดับ น้ำหนักตัวเมื่อสิ้นสุดการทดลองที่อายุ 42 วัน T1 มากกว่าทรีตเมนต์อื่นๆ (P<0.01) น้ำหนักตัวไก่ที่เพิ่มขึ้นและอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน T1 มีค่ามากกว่า T2 และ T3 (P<0.01) นอกจากนี้อัตราการตาย T1 และ T2 มีค่าน้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติกับ T3 อย่างไรก็ตามอัตราการเปลี่ยนอาหาร T1 และ T2 มีค่าสูงขึ้นกว่า T3 (P<0.01) สรุป การเลี้ยงลูกไก่ชน 5-9 ตัวในวงคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตรมีความหนาแน่นจำนวนตัวต่อหน่วยพื้นที่น้อยกว่า     10-19 ตัว ทำให้ลูกไก่มีสมรรถภาพการเจริญเติบโตดีมีการกินอาหารได้เพิ่มขึ้น น้ำหนักตัวสุดท้ายสูง และมีอัตราการตายต่ำ การจัดการเลี้ยงลูกไก่ชนวงคอนกรีตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80 เซนติเมตรควรเลี้ยงด้วยจำนวน 5-9 ตัว

Published
2022-06-29