การใช้กลูเต็นข้าวสาลีเป็นมอร์แดนท์ชีวภาพในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

  • เพ็ญวิสาข์ พิสิฏฐศักดิ์ Department of Materials and Textile Technology, Faculty of Science and Technology, Thammasat University
  • อรวรรณ ไพศาลวรกิจ
  • เด่นนภา แผลงศร
  • สาวิตรี เดชบุญ
  • ธนิกา หุตะกมล
  • รับโชค ทองเจริญ
Keywords: กลูเต็นข้าวสาลี, การย้อมสีธรรมชาติ, แทนนิน, ผ้าฝ้าย, มอร์แดนท์

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาการใช้กลูเต็นข้าวสาลีเป็นมอร์แดนท์ชีวภาพ เพื่อย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติที่อุดมด้วยสารแทนนิน โดยสีผงธรรมชาติที่ใช้ย้อมได้จากการนำสารสกัดจากเปลือกไม้ตะบูนขาวมาผ่านการอบแห้งแบบพ่นละอองฝอย   ในการใช้ผงกลูเต็นข้าวสาลีทำโดยนำผงกลูเต็นข้าวสาลีไปละลายน้ำที่พีเอช 12 จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปจุ่มอัดบนผ้าฝ้ายก่อนทำการย้อม  พบว่ามีผลเป็นมอร์แดนท์ชีวภาพที่ช่วยให้ความเข้มสีของผ้าที่ย้อมได้สูงขึ้น โดยความเข้มข้นของโปรตีนกลูเต็นข้าวสาลี ค่าพีเอช ระยะเวลาในการย้อม และอุณหภูมิต่อความเข้มสีล้วนมีผลต่อความเข้มสีที่ได้  สำหรับสภาวะการย้อมสีที่เหมาะสมคือการใช้กลูเต็นข้าวสาลีความเข้มข้น 0.5% w/v, ความเข้มข้นสีย้อม 30% owf, อุณหภูมิการย้อม 90 องศาเซลเซียส, ระยะเวลาในการย้อม 45 นาที, ค่าอัตราส่วน L:R เท่ากับ 1:30 และพีเอช 5 นอกจากนี้ยังทำการศึกษาผลของการใช้กลูเต็นข้าวสาลีต่อค่าความคงทนของสีต่อการซัก ความคงทนของสีต่อแสง เหงื่อ การขัดถู และทดสอบสมบัติเชิงกล  ได้แก่ ความต้านทานการฉีกขาด และความต้านทานแรงดึง

Published
2022-06-30