อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่และขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

2023-03-18

1. อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่
    - บุคคลภายนอก จำนวน 3,500 บาท/บทความ (บุคคลภายนอก ม.ราชภัฏเทพสตรี)
    - บุคคลภายใน จำนวน 3,000 บาท/บทความ (นักศึกษา/บุคลากรภายใน ม.ราชภัฏเทพสตรี)

2. ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม
    1. เมื่อผู้วิจัยส่งบทความเข้าระบบวารสาร หรือ submission ผู้วิจัยจะต้องชำระเงิน จำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
    2. เมื่อผู้วิจัยได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ ผู้วิจัยจะต้องชำระเงินส่วนที่เหลือให้ครบตามอัตราค่าธรรมเนียมที่กำหนด
    3. ชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 661-1-73006-0 พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินและที่อยู่สำหรับการจัดส่งใบเสร็จรับเงินได้ที่แบบฟอร์ม https://forms.gle/LfXMrc7hN8CyRdT77

หมายเหตุ
    กองบรรณาธิการวารสารวิชาการเทพสตรี I-TECH ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี หรือหากท่านมีความประสงค์จะชำระเงินครบจำนวน สามารถชำระเงินได้ในขั้นตอน submission เท่านั้น

อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ http://itechjournal.tru.ac.th/index.php/tru-i-tech/announcement/view/2