บรรณาธิการ
รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ชูชาติ  พยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย
     
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ลลิลธร มะระกานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย
ผศ.ดร.ธาดา คำแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย
ผศ.กุลสมทรัพย์ เย็นฉ่ำชลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย
     
ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ
ศ.ดร.สุมาลี สังข์ศรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประเทศไทย
ศ.ดร.จรัญ จันทลักขณา  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประเทศไทย
ศ.ดร.สายัณห์ ทัดศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย
ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประเทศไทย
ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประเทศไทย
รศ.ดร.ธีรศิลป์ ทุมวิภาต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประเทศไทย
รศ.ดร.สุมาลี  อุณหวณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ประเทศไทย
รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย
รศ.ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย
รศ.ดร.กฤษณ์ อ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประเทศไทย
รศ.ดร.พิพัฒน์ พรหมมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
รศ.ดร.พีระวุฒิ สุวรรณจันทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
รศ.ดร.วิสุทธิ์ สุนทรกนกพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประเทศไทย
รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
     
ฝ่ายจัดการวารสาร
นางนภาพร รอดแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย
น.ส.ชญาณ์พิมพ์ จตุพรเนตรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประเทศไทย