คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
321 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
โทรศัพท์ 0-3642-2125 โทรสาร 0-3642-2125

Principal Contact

รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ชูชาติ  พยอม
บรรณาธิการ
Phone 036422125

Support Contact

นภาพร รอดแก้ว
Phone 036422125